Menu
0
Gratis verzending vanaf €60
Vandaag besteld? Vandaag verzonden!
Zorgeloze garantie op alle producten
Tot 14 dagen bedenktijd

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Discountsupplies.nl, onderdeel van BVS-Groep, (hierna samen te noemen BVS, zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten. Een schriftelijk exemplaar kunt u hier in pdf-formaat verkrijgen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zelfvullen.nl, BVS of aan BVS geliëerde bedrijven (hierna uitzonderlijk of samen te noemen BVS) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BVS worden bedongen door en worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BVS ingeschakelde tussenpersonen en of derden.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van BVS zijn vrijblijvend. BVS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BVS. BVS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BVS dit mee binnen maximaal tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief behandeling - en verzendkosten, inclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Door het aanvaarden van een aanbieding danwel het plaatsen van een bestelling gaat de afnemende partij akkoord met de betalingsvoorwaarden zoals beschreven in artikels 3.3, 3.4 en 3.5.

3.3 Bij het afhalen van producten of afnemen van diensten kan uitsluitend per bank of giro vooruit of per PIN worden betaald. BVS is verplicht voor de geleverde diensten danwel de geleverde producten een conform volgens de wet geldende voorschriften de factuur binnen vijf werkdagen aan de afnemer te doen toekomen. Eventuele garantieregelingen zijn van kracht per leveringsdatum vermeld op de factuur.

3.4 Voor betalen op rekening dient de klant een aanvraag voor krediet bij BVS te doen. De eerste bestelling zal altijd contant of per vooruitbetaling geschieden. BVS is gerechtigd om bij alle bestellingen kredietinformatie op te vragen. De uitstaande krediet bij zakelijke klanten zal te allen tijde maximaal €500 bedragen. Bij particuliere klanten is dit maximum €150.

3.5 Openstaande bedragen dienen te worden voldaan voor de vervaldatum. BVS zal voor elk openstaande factuur na vervaldatum 1,5% in rekening brengen. Betalingen zullen altijd worden geboekt tegen de oudste uitstaande facturen, ongeacht bij de betaling vermelde omschrijving.

3.6 In geval van in gebreke blijven is BVS gerechtigd de factuur ter incasso aan te bieden. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de afnemer. Tevens is BVS gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De levering van uw bestelling geschiedt door TNT of enig ander door BVS gekozen partij.

4.2 BVS streeft ernaar om indien de prodcuten voorradig zijn binnen 2 werkdagen te leveren (alleen toepasbaar op levering van producten). De door BVS opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4.3 De levering van de producten geschiedt altijd op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

4.4 Levering van uw bestelling geschiedt binnen maximaal 15 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Mochten wij binnen 4 werkdagen niet aan u kunnen leveren, dan krijg u hiervan schriftelijk (middels email) bericht. U heeft op dat moment het recht uw bestelling te annuleren. Mocht u akkoord gaan met een latere levering dan 4 werkdagen, dan heeft u, mits BVS niet binnen 15 dagen na besteldatum kan leveren, alsnog het recht om 15 dagen na besteldatum uw bestelling te annuleren. Vooruitbetaalde bedragen worden na annulering binnen 14 dagen teruggestort. Annulering moet altijd schriftelijk (per email) geschieden; u krijgt altijd een bevestiging van uw annulering.

Artikel 5. Garantie

5.1 BVS garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

5.2 De onder 5.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper/afnemer dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan BVS.

5.3 De onder 5.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van minimaal 24 maanden.

5.4 Indien aanspraak wordt gemaakt op garantie zal BVS na ontvangst van de defecte goederen conform een door BVS aangegeven retourprocedure deze goederen vervangen danwel zorgdragen voor algehele herstel, dit naar keuze van de koper/afnemer.

5.5 Recht op garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van BVS, koper/afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht danwel trachten aan te brengen aan de goederen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de goederen niet bestemd zijn.

5.6 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door de fabrikant of importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en door het bedrijf verleende garantie.

5.7 Bepalingen zoals vermeld in 9.6 en 9.7 blijven onverminderd van kracht.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BVS verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door BVS geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 BVS garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de eisen van de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u BVS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BVS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de aangegane koopovereenkomst binnen veertien (14) werkdagen na aflevering te ontbinden. U dient uw aankoop te retourneren conform de retour procedure van BVS. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien degelijk verpakt en geen sporen van gebruik zichtbaar zijn. Producten die verzegeld zijn verstuurd dienen verzegeld te worden geretourneerd. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de afnemer. Het productrisico blijft bij de afnemer totdat het product fysiek in bezit is van BVS.

8.4 BVS is nimmer aansprakelijk voor of kan niet middels derden aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data op welke wijze dan ook. BVS verplicht zicht de klant altijd te informeren over de te nemen stappen om data op een andere medium veilig te stellen. In geval van reparaties is BVS nimmer aansprakelijk voor enig dataverlies als gevolg van de uitgevoerde reparaties

Artikel 9. Retourprocedure

9.1 Uitsluitend goederen die zijn geleverd door BVS komen in aanmerking voor retour. Reclames dienen te worden gemeld binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen.

9.2 U meldt de klacht door in te loggen op de website en een ticket aan te maken U ontvangt vervolgens een bevestigingsmail met daarbij een RMA nummer welke u uit kan printen en met de goederen mee kan sturen.

9.3 Wij accepteren uitsluitend retourgoederen in de originele verpakking waar géén stickers, labels, etiketten, plakband etc. op zijn aangebracht. Het is verplicht om de goederen voor retournering in een blanco om-doos te verpakken.

9.4 Goederen met aangebroken of beschadigde verpakkingen komen niet voor de retourprocedure in aanmerking en worden niet in behandeling genomen. Dit geldt niet voor garantieclaims. Artikelen worden pas vergoed ná goedkeuring van onze medewerk(st)er. Defecte artikelen - zie artikel 8.5 - worden vergoed, mits de artikelen niet ouder zijn dan één jaar en/of de expiratiedatum niet is verlopen.

9.5 Wanneer het retourproduct een defecte drum betreft, moet de drum voorzien worden van een configuratie-uitdraai (= tellerstand van reeds gemaakte prints met betreffende drum). Voor de werkwijze verwijzen wij u naar de helpdesk van de leverancier van uw apparaat. Indien de configuratie-uitdraai niet is bijgevoegd, kunnen wij niet tot vergoeding overgaan. De vergoeding is afhankelijk van de configuratie-uitdraai.

9.6 Op geleverde software wordt nimmer garantie verleend. Voor problemen met uw software verwijzen wij naar de leverancier.

9.7 Software of muziek en of data CD's of DVD's waarvan de verpakking is geopend kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 10. Communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BVS, dan wel tussen BVS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en BVS, is BVS niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BVS in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BVS gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BVS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan BVS schriftelijk opgave doet van een adres, is BVS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan BVS schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door BVS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BVS deze Voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BVS in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BVS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 BVS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter zitting houdende in Flevoland.

Discountsupplies.nl © - april 2018

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €60,00 en de verzending is gratis

Taal & Valuta